Alternativa Forum

Alternativa Forum (http://www.alternativa-forum.com/)
-   Germanska nova medicina (http://www.alternativa-forum.com/germanska-nova-medicina/)
-   -   Malo osnova Germanske nove medicine (http://www.alternativa-forum.com/germanska-nova-medicina/2977-malo-osnova-germanske-nove-medicine.html)

Nea 25-08-10 15:46

Malo osnova Germanske nove medicine
 
Veselim se sto je i ovaj način lječenja našao svoje mjesto :)

Tina 26-08-10 03:25

Citat:

Originally Posted by Nea (Post 52090)
Veselim se sto je i ovaj način lječenja našao svoje mjesto :)

Hvala :smilie_smile: što ćeš malo pripomoći oko topica .

Tina 26-08-10 03:34

Evo onda malo osnova u sukladnosti s naslovom:

Uvodno o GNM

Klasična medicina se bavi simptomima dok Germanska Nova Medicina (GNM) poznaje uzroke i posljedice svake od takozvanih bolesti koje istovremeno ukazuju na terapiju.
Germanska nova medicina je prirodna nauka, koja obuhvaća kompletnu medicinu.
Njenu osnovu čine 5 empirijski pronađenih bioloških prirodnih zakona koji se mogu primijeniti na svaki pojedinačan slučaj takozvanih bolesti, bilo da se radi o čovjeku, životinji ili biljci, što više važe i za jednostanične organizme.
Ova medicina ne treba dogme, hipoteze ili tzv. statističku vjerojatnost. Ona je veoma jasna i posjeduje logiku i za svakog prosječno inteligentnog čovjeka sasvim dobro shvatljiva i razumljiva.
Ona važi za sve bolesti koje postoje, jer one potiču sa osnova 5 prirodnih bioloških zakona i uvijek predstavljaju samo dio Osmišljenih bioloških posebnih programa (SBS - Sinnvollen Biologischen Sonderprogramms der Natur).
Hamer:
Postoji jedan akademski vic:
Tri studenta (fizike, biologije i medicine) moraju napamet naučiti telefonski imenik. Student fizike pita: Postoji li u telefonskom imeniku neki sustav. Odgovor je da, osim alfabetskog popisa, ne postoji drugi sustav. On odbije takvu glupost učiti napamet. Student biologije pita: Da li u imeniku postoji neki razvoj ili evolucija? Odgovor je da nema evolucije, jednostavno ga treba naučiti napamet. On se opire tome da takvu glupost uči napamet. Student medicine samo pita: Do kada?
Mi medicinari smo za državni ispit u principu morali napamet da naučimo telefonski imenik. To nije mogao pravo da razumije ni student ni profesor. Stvarna kvalifikacija ležala je u broju napamet naučenih stranica telefonskog imenika.
Promatrajući dogme tzv. "školske/klasične" medicine, može se konstatirati da one u stvari potiču iz polariziranog načina razmišljanja (dobro - loše) naših velikih religija (hebrejske, kršćanske i islama), što opet potiče iz stare Perzije i Zaratustrine slike svijeta. Sve biva podijeljeno na "dobro" i "zlo". Iz ovoga na logičan način proizlazi marsijanski "iskorjenjivački mentalitet" suvremenih "ratnika medicine", koji u stvari nije ništa drugo do čisti srednji vijek: "Tko ne vjeruje u samozadovoljne dogme, biti će spaljen".
Zloćudne su npr. bile sve stanice raka i mikrobi, sve reakcije organizma koje "čine bolest", uz to još i duševne bolesti. Zloćudnost bi se trebala sastojati iz stalnih grešaka majke prirode, iskakanja iz kolosijeka, udesa koji rade rak, jedan nekontrolirani, invazivni rast u susjedne organe kako se vjerovalo, iako se pri tom znalo da takozvane granice organa postoje (npr. između tijela i vrata uterusa).
Poznajući danas stvarne veze i odnose, ovo sa zloćudnošću predstavlja glupost u cvatu. Majka priroda, naime, ne pravi "greške". A mi sami bili smo ignoranti. Iza ovog se krije osobina da čovjek ono što ne razumije jednostavno apostrofira kao "zlo" i logično želi da to odstrani. Tek kad smo razumjeli, što sad možemo uz pomoć pet bioloških prirodnih zakona, nema više potrebe da razaramo, nego možemo poredati činjenice i integrirati ih u jedan biološki, pa i kozmički poredak.
U Novoj medicini ima samo pet bioloških prirodnih zakona, koji se mogu u svako doba strogo naučno dokazati. Oni moraju biti potvrđeni u prirodno-naučnom smislu na svakom pojedinačnom slučaju i simptomu, također i u primjerima dodatnih bolesti (koje se u školskoj medicini pogrešno označavaju "metastazama").
Ono najfascinantnije što moramo uvidjeti u Novoj medicini je da su sve ove netočno pretpostavljene greške prirode i zadesi bili u stvari posebni biološki programi prirode koji imaju smisao (SBS) i da smo ih mi zbog svog neznanja pogrešno shvaćali. Znači, sve što smo do sada
zvali "bolestima", uvijek je bilo dio jednog takvog posebnog programa (SBS). Također, mikrobi koje smo smatrali zloćudnim i nečim protiv čega se treba boriti, bili su naši vjerni pomoćnici u poslu, npr. kod razgradnje raka u fazi ozdravljenja (Mykobakterije i bakterije), i prilikom ispunjavanja nekroza i ulceracija (bakterije i virusi), također u fazi ozdravljenja.

Tina 26-08-10 03:42

Suština Nove medicine - ograđivanje od tzv. školske medicine

Ako govorim o Novoj medicini nasuprot staroj, moram prvo obrazložiti što je to u njoj novo. Radi se o novom razumijevanju medicine, kao i univerzalnog organizma pod kojim se podrazumijeva jedinstvo psihe, kao integrala svih funkcija područja ponašanja i područja konflikata, mozga kao kompjutera upravljača svim ovim funkcijama područja ponašanja i područja konflikata i organa kao sume svih rezultata ovih događanja. U stvarnosti je stvar još kompliciranija, jer naš kompjuter -mozak programira programera (psihu), a time sebe samog. I konačno, još je teže zamisliti da se sve to događa istovremeno i sinhrono.

U stvari, ovo zvuči sasvim jednostavno - kako bi i moglo drukčije biti. Ovim je još neshvatljivije da se tzv. "moderna medicina" uvijek bavila isključivo organima, živeći u uvjerenju da je strašno "pametna", pri tom potpuno nezabrinuta za vlastito nerazumijevanje stvari. Samo se tako može zamisliti nakazno glupa arogancija koja služi tome da se pacijentu bez milosti sruči u lice pesimistička prognoza i da se on surva u najdublji ponor. Čineći to, liječnici ovog kova su kod cijelog svog posla sasvim zaboravili da obrate pažnju na dušu i mozak, kompjuter.

Prije svega su moderni medicinari sasvim zaboravili da stvarno pregledaju pacijenta kao jedinku, a ne samo njegove organe. Zbog ovog nikad nisu mogli ni da uoče povezanost između organa i psihe, a posebno između konflikata i organa. Ovaj nedostatak, kao crveni konac, provlači se, sa manjim izuzecima, kroz kompletnu povijest medicine od antike, s tim da je posebno fatalan u modernoj medicini. Posebno današnja, tzv. školska medicina boluje od toga da se još uvijek klanja potpuno zastarjelom Descarteovom mehanicističkom pogledu na svijet iz 19. st. Virchovljeva celularna patologija, koja je polazila od toga da se svaka bolest može objasniti patološkim procesima u stanici ili na stanici, u osnovi je još uvijek na snazi i po želji simptomatskih liječnika tako treba i da ostane.
Jer samo sa potpuno jednodimenzionalnim načinom razmišljanja simptomatske medicine, mogu se raditi izvanredni financijski obrti u oblasti farmacije, a pacijent se i dalje smatra slaboumnikom kome je potreban skrbnik. Bilo je i ostalo da se promatra samo jedan nivo - nivo organa, i stoga, suprotno Novoj medicini, moderna medicina ne može pružiti nikakvo pravo objašnjenje o uzrocima naših oboljenja.

Da je tokom svih ovih vjekova samo jedan jedini pacijent bio istinski temeljito pregledan, moralo bi se otkriti kako dolazi do nastanka bolesti. Još su najpametniji bili, mora se retrospektivno dodati, prastari svećenici liječnici naših predaka, koji su ritualima i čarobnim formulama kao prvo pokušavali da dovedu dušu u red. Čak su mnogo bolji liječnici od nas bili tako rado ismijavani prašumski vračevi. Nijedan od urođeničkih prašumskih liječnika crne Afrike neće svog pacijenta liječiti simptomatski, prije nego što je pokušao da izliječi njegovu dušu.

Moje bivše kolege tvrde da hoću kompletnu medicinu doslovno "okrenuti naglavačke". To je sasvim točno. Ali bilo je mnogo pametnijih liječnika koji su izrazili misli slične mojima. Ja sam to sistematizirao, u formu koja se u svako doba može ponovo dokazati, iako mi moje bivše kolege nisu ništa ili skoro ništa pomogle, pa sam, gonjen nuždom, morao sam da istražujem pojedinosti i pojedinačna oboljenja. Nova medicina ne samo da je obuhvatila odnose između psihe, mozga i organa, nego ona također daje embriološko-ontogenetsko objašnjenje, da bi se razumjelo zašto se pojedini relejni centri nalaze u mozgu na mjestima gdje ih mi nalazimo. Pored ovog, ona objašnjava odnose između različitih zametnih listića i iz njih izraslih različitih histoloških formacija kako raka tako i normalnog tkiva.

Moji protivnici, u namjeri da me ismiju, kažu: "Kod Hamera čak i životinje imaju dušu, tko još u to vjeruje?", što ja primam s velikom čašću. Jer stvarno je činjenica da životinja pokazuje kod istog konflikta promjene na mozgu i na organu u principu na istom mjestu kao i čovjek.
Ako svoju dušu shvatimo kao integral svih funkcija područja ponašanja i područja konflikata, zašto ne bismo mogli svojim prijateljima životinjama, u principu cijelom kozmosu živih bića, također odobriti predikat duše. Isto kao što nam je danas nezamisliv status ropstva, nadam se da će za nekoliko godina nezamisliv biti današnji cinični odnos prema životinjama.
Nova medicina nije nikakva religiozna doktrina kao što su to dogme danas vladajuće medicine, čije odbacivanje dovodi do zabrane rada, prijetnji zatvaranjem na psihijatriju, hapšenja i prešućivanja koje vodi u zaborav. Ona je jedan biološki pogled, koji se može u svako doba i na svakom željenom slučaju dokazati i reproducirati po svim principima prirodnih nauka. I sama misaona diferencijacija između psihe, mozga i organa je samo akademska fikcija. U stvarnosti je, naime, sve jedinstvo i jedno bez drugog gubi smisao.
Nova medicina je jedan tako sveobuhvatan i logičan sustav da se većina bolesti, same od sebe i sa punim smislom, priključuje ovoj cjelini, dok ranije nismo mogli otkriti nikakav smisao u beskonačno mnogo tzv. sindroma (istovremena pojava više simptoma). Tako je šizofrenija samo istovremeno dešavanje dvaju ili više bioloških konflikata, čiji su HH postavljeni u različitim moždanim hemisferama.
MyTurnToMakeAMove 26-08-10 09:40

Bavi li se netko kod nas ovom novom medicinom? :)

alison 26-08-10 09:51

Citat:

Originally Posted by MyTurnToMakeAMove (Post 52125)
Bavi li se netko kod nas ovom novom medicinom? :)

Da! Tina The Great!:00020116::00020116::00020116:

Nea 26-08-10 10:13

Da, bavi se dr. Sasha Tešić.

Tina 26-08-10 23:12

Citat:

Originally Posted by alison (Post 52127)
Da! Tina The Great!:00020116::00020116::00020116:

:f025: Alison ,mislim da si krivo shvatila pitanje forumašice ; u Hr se Saša Tešić bavi time profesionalno, ja sam samo u-poznavatelj GNM-a :smile_heart: par godina( s pauzama :smile_blush: za predah :smile_whew:) .

alison 26-08-10 23:36

Kod nas, je ovdje - Alternativa forum, a nas imaoda svugdje Srbije, Bosne, Grčka, Maroko, SDNjemačka.... ...molim lijepo:thanks::applause::applause::applause:

Tina 26-08-10 23:48

Citat:

Originally Posted by alison (Post 52202)
Kod nas je ovdje a nas ima i u Srbiji i u bosni i u grčkoj...molim lijepo:thanks::applause::applause::applause:

:smile_giggle: dobro kažeš; al što ćemo onda, nabrojati sve za koje znamo u svijetu ; evo Nea poznaje doktora i u Slovačkoj; na našim balkanskim prostorima neznam jel ima netko osim Tešića u Zg ( i brata mu u Pitomači),a po bijelom svijetu ih ima podosta, gugl svašta zna :applause:.


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 04:55 sati.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0