Alternativa Forum

Alternativa Forum (http://www.alternativa-forum.com/)
-   Germanska nova medicina (http://www.alternativa-forum.com/germanska-nova-medicina/)
-   -   Malo osnova Germanske nove medicine (http://www.alternativa-forum.com/germanska-nova-medicina/2977-malo-osnova-germanske-nove-medicine.html)

Nea 25-08-10 15:46

Malo osnova Germanske nove medicine
 
Veselim se sto je i ovaj način lječenja našao svoje mjesto :)

Tina 26-08-10 03:25

Citat:

Originally Posted by Nea (Post 52090)
Veselim se sto je i ovaj način lječenja našao svoje mjesto :)

Hvala :smilie_smile: što ćeš malo pripomoći oko topica .

Tina 26-08-10 03:34

Evo onda malo osnova u sukladnosti s naslovom:

Uvodno o GNM

Klasična medicina se bavi simptomima dok Germanska Nova Medicina (GNM) poznaje uzroke i posljedice svake od takozvanih bolesti koje istovremeno ukazuju na terapiju.
Germanska nova medicina je prirodna nauka, koja obuhvaća kompletnu medicinu.
Njenu osnovu čine 5 empirijski pronađenih bioloških prirodnih zakona koji se mogu primijeniti na svaki pojedinačan slučaj takozvanih bolesti, bilo da se radi o čovjeku, životinji ili biljci, što više važe i za jednostanične organizme.
Ova medicina ne treba dogme, hipoteze ili tzv. statističku vjerojatnost. Ona je veoma jasna i posjeduje logiku i za svakog prosječno inteligentnog čovjeka sasvim dobro shvatljiva i razumljiva.
Ona važi za sve bolesti koje postoje, jer one potiču sa osnova 5 prirodnih bioloških zakona i uvijek predstavljaju samo dio Osmišljenih bioloških posebnih programa (SBS - Sinnvollen Biologischen Sonderprogramms der Natur).
Hamer:
Postoji jedan akademski vic:
Tri studenta (fizike, biologije i medicine) moraju napamet naučiti telefonski imenik. Student fizike pita: Postoji li u telefonskom imeniku neki sustav. Odgovor je da, osim alfabetskog popisa, ne postoji drugi sustav. On odbije takvu glupost učiti napamet. Student biologije pita: Da li u imeniku postoji neki razvoj ili evolucija? Odgovor je da nema evolucije, jednostavno ga treba naučiti napamet. On se opire tome da takvu glupost uči napamet. Student medicine samo pita: Do kada?
Mi medicinari smo za državni ispit u principu morali napamet da naučimo telefonski imenik. To nije mogao pravo da razumije ni student ni profesor. Stvarna kvalifikacija ležala je u broju napamet naučenih stranica telefonskog imenika.
Promatrajući dogme tzv. "školske/klasične" medicine, može se konstatirati da one u stvari potiču iz polariziranog načina razmišljanja (dobro - loše) naših velikih religija (hebrejske, kršćanske i islama), što opet potiče iz stare Perzije i Zaratustrine slike svijeta. Sve biva podijeljeno na "dobro" i "zlo". Iz ovoga na logičan način proizlazi marsijanski "iskorjenjivački mentalitet" suvremenih "ratnika medicine", koji u stvari nije ništa drugo do čisti srednji vijek: "Tko ne vjeruje u samozadovoljne dogme, biti će spaljen".
Zloćudne su npr. bile sve stanice raka i mikrobi, sve reakcije organizma koje "čine bolest", uz to još i duševne bolesti. Zloćudnost bi se trebala sastojati iz stalnih grešaka majke prirode, iskakanja iz kolosijeka, udesa koji rade rak, jedan nekontrolirani, invazivni rast u susjedne organe kako se vjerovalo, iako se pri tom znalo da takozvane granice organa postoje (npr. između tijela i vrata uterusa).
Poznajući danas stvarne veze i odnose, ovo sa zloćudnošću predstavlja glupost u cvatu. Majka priroda, naime, ne pravi "greške". A mi sami bili smo ignoranti. Iza ovog se krije osobina da čovjek ono što ne razumije jednostavno apostrofira kao "zlo" i logično želi da to odstrani. Tek kad smo razumjeli, što sad možemo uz pomoć pet bioloških prirodnih zakona, nema više potrebe da razaramo, nego možemo poredati činjenice i integrirati ih u jedan biološki, pa i kozmički poredak.
U Novoj medicini ima samo pet bioloških prirodnih zakona, koji se mogu u svako doba strogo naučno dokazati. Oni moraju biti potvrđeni u prirodno-naučnom smislu na svakom pojedinačnom slučaju i simptomu, također i u primjerima dodatnih bolesti (koje se u školskoj medicini pogrešno označavaju "metastazama").
Ono najfascinantnije što moramo uvidjeti u Novoj medicini je da su sve ove netočno pretpostavljene greške prirode i zadesi bili u stvari posebni biološki programi prirode koji imaju smisao (SBS) i da smo ih mi zbog svog neznanja pogrešno shvaćali. Znači, sve što smo do sada
zvali "bolestima", uvijek je bilo dio jednog takvog posebnog programa (SBS). Također, mikrobi koje smo smatrali zloćudnim i nečim protiv čega se treba boriti, bili su naši vjerni pomoćnici u poslu, npr. kod razgradnje raka u fazi ozdravljenja (Mykobakterije i bakterije), i prilikom ispunjavanja nekroza i ulceracija (bakterije i virusi), također u fazi ozdravljenja.

Tina 26-08-10 03:42

Suština Nove medicine - ograđivanje od tzv. školske medicine

Ako govorim o Novoj medicini nasuprot staroj, moram prvo obrazložiti što je to u njoj novo. Radi se o novom razumijevanju medicine, kao i univerzalnog organizma pod kojim se podrazumijeva jedinstvo psihe, kao integrala svih funkcija područja ponašanja i područja konflikata, mozga kao kompjutera upravljača svim ovim funkcijama područja ponašanja i područja konflikata i organa kao sume svih rezultata ovih događanja. U stvarnosti je stvar još kompliciranija, jer naš kompjuter -mozak programira programera (psihu), a time sebe samog. I konačno, još je teže zamisliti da se sve to događa istovremeno i sinhrono.

U stvari, ovo zvuči sasvim jednostavno - kako bi i moglo drukčije biti. Ovim je još neshvatljivije da se tzv. "moderna medicina" uvijek bavila isključivo organima, živeći u uvjerenju da je strašno "pametna", pri tom potpuno nezabrinuta za vlastito nerazumijevanje stvari. Samo se tako može zamisliti nakazno glupa arogancija koja služi tome da se pacijentu bez milosti sruči u lice pesimistička prognoza i da se on surva u najdublji ponor. Čineći to, liječnici ovog kova su kod cijelog svog posla sasvim zaboravili da obrate pažnju na dušu i mozak, kompjuter.

Prije svega su moderni medicinari sasvim zaboravili da stvarno pregledaju pacijenta kao jedinku, a ne samo njegove organe. Zbog ovog nikad nisu mogli ni da uoče povezanost između organa i psihe, a posebno između konflikata i organa. Ovaj nedostatak, kao crveni konac, provlači se, sa manjim izuzecima, kroz kompletnu povijest medicine od antike, s tim da je posebno fatalan u modernoj medicini. Posebno današnja, tzv. školska medicina boluje od toga da se još uvijek klanja potpuno zastarjelom Descarteovom mehanicističkom pogledu na svijet iz 19. st. Virchovljeva celularna patologija, koja je polazila od toga da se svaka bolest može objasniti patološkim procesima u stanici ili na stanici, u osnovi je još uvijek na snazi i po želji simptomatskih liječnika tako treba i da ostane.
Jer samo sa potpuno jednodimenzionalnim načinom razmišljanja simptomatske medicine, mogu se raditi izvanredni financijski obrti u oblasti farmacije, a pacijent se i dalje smatra slaboumnikom kome je potreban skrbnik. Bilo je i ostalo da se promatra samo jedan nivo - nivo organa, i stoga, suprotno Novoj medicini, moderna medicina ne može pružiti nikakvo pravo objašnjenje o uzrocima naših oboljenja.

Da je tokom svih ovih vjekova samo jedan jedini pacijent bio istinski temeljito pregledan, moralo bi se otkriti kako dolazi do nastanka bolesti. Još su najpametniji bili, mora se retrospektivno dodati, prastari svećenici liječnici naših predaka, koji su ritualima i čarobnim formulama kao prvo pokušavali da dovedu dušu u red. Čak su mnogo bolji liječnici od nas bili tako rado ismijavani prašumski vračevi. Nijedan od urođeničkih prašumskih liječnika crne Afrike neće svog pacijenta liječiti simptomatski, prije nego što je pokušao da izliječi njegovu dušu.

Moje bivše kolege tvrde da hoću kompletnu medicinu doslovno "okrenuti naglavačke". To je sasvim točno. Ali bilo je mnogo pametnijih liječnika koji su izrazili misli slične mojima. Ja sam to sistematizirao, u formu koja se u svako doba može ponovo dokazati, iako mi moje bivše kolege nisu ništa ili skoro ništa pomogle, pa sam, gonjen nuždom, morao sam da istražujem pojedinosti i pojedinačna oboljenja. Nova medicina ne samo da je obuhvatila odnose između psihe, mozga i organa, nego ona također daje embriološko-ontogenetsko objašnjenje, da bi se razumjelo zašto se pojedini relejni centri nalaze u mozgu na mjestima gdje ih mi nalazimo. Pored ovog, ona objašnjava odnose između različitih zametnih listića i iz njih izraslih različitih histoloških formacija kako raka tako i normalnog tkiva.

Moji protivnici, u namjeri da me ismiju, kažu: "Kod Hamera čak i životinje imaju dušu, tko još u to vjeruje?", što ja primam s velikom čašću. Jer stvarno je činjenica da životinja pokazuje kod istog konflikta promjene na mozgu i na organu u principu na istom mjestu kao i čovjek.
Ako svoju dušu shvatimo kao integral svih funkcija područja ponašanja i područja konflikata, zašto ne bismo mogli svojim prijateljima životinjama, u principu cijelom kozmosu živih bića, također odobriti predikat duše. Isto kao što nam je danas nezamisliv status ropstva, nadam se da će za nekoliko godina nezamisliv biti današnji cinični odnos prema životinjama.
Nova medicina nije nikakva religiozna doktrina kao što su to dogme danas vladajuće medicine, čije odbacivanje dovodi do zabrane rada, prijetnji zatvaranjem na psihijatriju, hapšenja i prešućivanja koje vodi u zaborav. Ona je jedan biološki pogled, koji se može u svako doba i na svakom željenom slučaju dokazati i reproducirati po svim principima prirodnih nauka. I sama misaona diferencijacija između psihe, mozga i organa je samo akademska fikcija. U stvarnosti je, naime, sve jedinstvo i jedno bez drugog gubi smisao.
Nova medicina je jedan tako sveobuhvatan i logičan sustav da se većina bolesti, same od sebe i sa punim smislom, priključuje ovoj cjelini, dok ranije nismo mogli otkriti nikakav smisao u beskonačno mnogo tzv. sindroma (istovremena pojava više simptoma). Tako je šizofrenija samo istovremeno dešavanje dvaju ili više bioloških konflikata, čiji su HH postavljeni u različitim moždanim hemisferama.
MyTurnToMakeAMove 26-08-10 09:40

Bavi li se netko kod nas ovom novom medicinom? :)

alison 26-08-10 09:51

Citat:

Originally Posted by MyTurnToMakeAMove (Post 52125)
Bavi li se netko kod nas ovom novom medicinom? :)

Da! Tina The Great!:00020116::00020116::00020116:

Nea 26-08-10 10:13

Da, bavi se dr. Sasha Tešić.

Tina 26-08-10 23:12

Citat:

Originally Posted by alison (Post 52127)
Da! Tina The Great!:00020116::00020116::00020116:

:f025: Alison ,mislim da si krivo shvatila pitanje forumašice ; u Hr se Saša Tešić bavi time profesionalno, ja sam samo u-poznavatelj GNM-a :smile_heart: par godina( s pauzama :smile_blush: za predah :smile_whew:) .

alison 26-08-10 23:36

Kod nas, je ovdje - Alternativa forum, a nas imaoda svugdje Srbije, Bosne, Grčka, Maroko, SDNjemačka.... ...molim lijepo:thanks::applause::applause::applause:

Tina 26-08-10 23:48

Citat:

Originally Posted by alison (Post 52202)
Kod nas je ovdje a nas ima i u Srbiji i u bosni i u grčkoj...molim lijepo:thanks::applause::applause::applause:

:smile_giggle: dobro kažeš; al što ćemo onda, nabrojati sve za koje znamo u svijetu ; evo Nea poznaje doktora i u Slovačkoj; na našim balkanskim prostorima neznam jel ima netko osim Tešića u Zg ( i brata mu u Pitomači),a po bijelom svijetu ih ima podosta, gugl svašta zna :applause:.

MyTurnToMakeAMove 30-08-10 08:35

Hvala na odgovorima! Nisam znala da tu ima ljudi odasvuda!
Meni je ovdje sve sto je udaljeno do 5-10 sati vlakom,busom itd :D

Tina 04-09-10 02:25

Citat:

Originally Posted by MyTurnToMakeAMove (Post 52512)
Hvala na odgovorima! Nisam znala da tu ima ljudi odasvuda!
Meni je ovdje sve sto je udaljeno do 5-10 sati vlakom,busom itd :D

Aha tek sad vidim da ti piše u potpisu Zagreb; onda si u susjedstvu dr Tešića, i on je u Zg-u.

Spring 06-09-10 21:03

Citat:

Originally Posted by Tina (Post 52205)
...neznam jel ima netko osim Tešića u Zg ( i brata mu u Pitomači)

Misliš na Dadu? Nisam znala da ima brata u Zagrebu:)

Tina 07-09-10 01:59

Citat:

Originally Posted by Spring (Post 53137)
Misliš na Dadu? Nisam znala da ima brata u Zagrebu:)

Da, Dado je u Pitomači čini mi se, a Saša u Zg-u :)

dklikic 07-09-10 19:27

šta čujem,u Pitomači,odmah zovem kumu Magić da ispitam detalje....

Tina 23-09-10 00:39

Dokumentarac o 5 bioloških prirodnih zakona "Die 5 Biologischen Naturgesetze"-s prijevodom na engl.


teemo 27-09-10 16:01

Malo sam pogledala na netu reportaze o dr, Hamer-u . Padaju tu krupne rijeci : dr sarlatan , sekta , Jude ne koriste kemoterapiju ...:smile_surprised:
A u navedenom filmu , gore, nikako da predju na nesto konkretno , tako da sam odustala od daljnjeg gledanja . A nije da me ne zanima o cemu se radi .
Moze li neko da nam to malo pojednostavi , iznese bit nove medicine .

Tina 28-09-10 03:25

Citat:

Originally Posted by teemo (Post 55098)
Malo sam pogledala na netu reportaze o dr, Hamer-u . Padaju tu krupne rijeci : dr sarlatan , sekta , Jude ne koriste kemoterapiju ...:smile_surprised:
A u navedenom filmu , gore, nikako da predju na nesto konkretno , tako da sam odustala od daljnjeg gledanja . A nije da me ne zanima o cemu se radi .
Moze li neko da nam to malo pojednostavi , iznese bit nove medicine .

Budem otvorila temu za rasprave, iskustva , ide to sporo jer nema baš interesenata :smile_giggle:, pisat ćemo o iskustvima, razmišljati naglas (ovome se nadam bar) .
Ovaj filmić traje 4 h i to je dokumentarac, to nije predavanje, u dokumentarcu se iznose viđenja i mišljenja, nekoliko pacijenata iznose svoju priču.. tu nije objašnjena bit gnm-a jer to se ne može u samo 4 h :smilie_smile: ,niti 44; zato i nisi razmjela bit jer je to samo dokumentarac a ne učenje o gnm-u.

Tuđa iskustva, web stranice, knjiga gnm-a, moja iskustva, nisu bila dovoljna da štošta shvatim; nakon predavanja koje je trajalo do ponoći :smile_surprised:(4 h) sam rekla Aha, tek sad nešto shvaćam :smile_giggle: . Hoću reći, razumijevanje gnm-a nije lagano, to traje, a vrijeme se može skratiti ako osoba jako zapne i baš zaista želi vidjeti koji je to pak vrag :smile_surprised:; površno il u tri rečenice se gnm ne može objasniti, jer to nije instant metoda, već znanost i biologija. Tu je brdo informacija i podataka, koje kad jednom sjednu postaju svakodnevica i skoro mačji kašalj.

Niti ja koja živim gnm, neznam sve, ali znam najbitnije što mi je dovoljno da unaprijed spriječim il ako je teško izvedivo bar umanjim posljedice koje će me čekati, mogu procjeniti koliko dugo ću imati posljedice,a i mogu utjecati na to da što kraće traju= što po meni jeste najvažnija bit gnm-a, da ljudi koji su zdravi ili donekle zdravi( tj da bolest ne utječe na svijest il nije prevelika patnja ili bol) tada nauče gnm, da: 1. se nekad nebi opasnije razboljeli , 2. da su svjesni unaprijed posljedica , 3. da ne doživljavaju nepotrebne i štetne šokove kod dijagnoza i prognoza 4. ukratko da se više ne trebaju bojati.

Ljudi tek kad obole i kad ih alopatsko liječenje iscrpi, krenu u istraživanja metoda i liječenja. Skoro odgovorno tvrdim; da kad je osoba u bezizlaznoj situaciji, kad je smrtonosna bolest u pitanju( prema službenoj dogmi), tada nema vremena niti strpljenja učiti što je gnm ( ovo govori moje iskustvo s takvim oboljenjima a i zdrav razum) ; stoga smatram ako je ikome stalo da provjeri što je to gnm i jel to ičemu, da to učini dok ima vremena i dok je donekle zdrav.

GNM-u se ne treba vjerovati, to nije religija, dogma koja djeluje na svakom petom čovjeku, čarobni štapić, u gnm se treba čovjek uvjeriti na sebi ,a to je moguće skoro svakodnevno, dokažite na sebi dal gnm ima smisla ili nema , to je najljepši dio cijele priče, a to se može ako se upoznaju najvažnije zakonitosti ove medicine.

Jesi li pročitala biloške prirodne zakone? Ako želiš mogu ti poslati knjigu koja je vrlo čitko napisana i nije teško shvatljiva, kroz zakone se provlače primjeri, usporedbe s dogmom alopatije (iako sam dio kopirala tu na fr) a imam dojam da bi trebala cijelu knjigu iskopirati :smile_giggle: upravo zbog tih primjera i hrpe skakanja s gnm bolesti na medicina-bolesti .

Ja sam spremna diskutirati o svemu što znam o gnm-u ; nadam se da će se priključiti još ljudi koji prakticiraju to u svom životu; poznajem s naših prostora ljude koji se ne zamaraju kao ja :smile_giggle: ; prihvatili su to pod normalno, nemaju potrebe o tom razglabati, ne brinu se i kažu kad obolim posjetit ću doktora koji se tim bavi; jer znaju da se nemaju čega bojati; što i jest najveći doprinos gnm-a; da više nema straha i da se razumije zašto se nešto događa u tijelu.

Gnm tematika, kao i ljudi koji to žive su rasejani na sve strane, zato sam odlučila napraviti temu o gnm-u(zahvaljujući Spring), da najvažniji podaci budu na jednom mjestu, da osoba koja je u potrazi za info ne mora obići 10 foruma a na svakom pokupiti par redaka i dalje biti zbunjen, u nadi da će se s vremenom raspravljati i dijeliti iskustva a ne da samo ja i ljudi koje znam djelimo privatno te doživljaje ,il da moram na strane forume odlaziti i mučiti se s gugl prevoditeljem :smile_bigsmile: .

Budući da dr koji ordinira čujem ima sve više posla i skoro da nema privatni život , nadam se da će bar nekolicina osjetit želju i potrebu da podijeli svoja iskustva na ovom fr-u, možda dati koji savjet il bar mišljenje . U nadi je spas :smile_giggle:

Znači, na tvoje pitanje :
Moze li neko da nam to malo pojednostavi , iznese bit nove medicine , odgovaram da sam tu za pojašnjenja, pripomoć ,koliko god budem mogla i znala :00020116:

rstupar33 04-11-10 18:51

Da li znate da se neko u Srbiji bavi NOVOM MEDICINOM?
Pozdrav...

Tina 09-11-10 21:29

Citat:

Originally Posted by rstupar33 (Post 60388)
Da li znate da se neko u Srbiji bavi NOVOM MEDICINOM?
Pozdrav...

rstupar33 ,nije mi poznato da se netko bavi u Srbiji ovom medicinom, al budući da Srbija nimalo ne kaska po uvođenju alternativnih i boljih metoda od konvencionalnih (u nekim stvarima je Srbija na višljem nivou od Hr npr imaju kliniku i onkologiju a koriste prirodnije metode liječenja itd) nebih se čudila da skoro bude, možda već i jest al se u javnosti nezna jer se ne reklamira javno, probajte pitati putem nekih vaših foruma i držim vam palčeve. :smile_sun: :thumbs:
Ako i nema, nije ni Zg na kraju svijeta :smile_wink:. Nije tu potrebno dolaziti 1000 x kod takvih dr-a; neznam što vas zanima, dali samo učenje gnm-a il biste se liječili, jer ni u liječenju nije potrebna hrpa dolazaka.

Cocco 22-11-10 09:02

Jeeee, da vas sve pozdravim na meni najdražem topicu!! :applause: napokon da mogu s nekim raspravljat o ovoj medicini, koja mi je preokrenula život. liječili me i Saša i Dado, Dado malo više i neopisivo sam zahvalna što sam ih "otkrila"! :smile_sun:
proučavala sam ju poprilično, našla jako puno materijala i taaaako bi voljela s nekim o tome raspravljat :smile_blush:

jel netko naručio/pročitao knjigu dr. Hamera "Summary of the new medicine"?

Tina 25-11-10 03:29

Citat:

Originally Posted by Cocco (Post 63812)
Jeeee, da vas sve pozdravim na meni najdražem topicu!! :applause: napokon da mogu s nekim raspravljat o ovoj medicini, koja mi je preokrenula život. liječili me i Saša i Dado, Dado malo više i neopisivo sam zahvalna što sam ih "otkrila"! :smile_sun:
proučavala sam ju poprilično, našla jako puno materijala i taaaako bi voljela s nekim o tome raspravljat :smile_blush:

jel netko naručio/pročitao knjigu dr. Hamera "Summary of the new medicine"?

:welcome1::goldy2: draga Cocco, drago mi je što ti je preokrenut život :smile_sun: na bolje.

zasad sam očito jedina tu ja, i Nea,Alija, no stvarno bi bio red da ti izlječeni ljudi malo progovore i jave se na forum :smile_blush: , barem da kažu dvije riječi. Shvaćam da je ovo dosta nepoznato općem pučanstvu, al bome je sve manje, privatnim putem se raspreda tko kako može i tko koga poznaje od ljudi s tim iskustvima, al na forumima vrlo malo.

Kad si već u gnm-u, znaš i sama na što to liči i vjerojatno se ljudi srame jer misle da moraju iznositi svoju intimu a pred pukom koji uopće to nebi razumio. E pa može se i bez tog pisati, i reći riječ dvije, ne mora se u detalje iznositi nešto ako ne želimo.

Drago mi je da si tu i da ti je to najdraži topic :smile_sun:; otvoriti ću ja temu za rasprave, iskustva, pa možemo o čemu god...:thumbs:

alison 07-12-10 02:02

Citat:

GNM-u se ne treba vjerovati, to nije religija, dogma koja djeluje na svakom petom čovjeku, čarobni štapić, u gnm se treba čovjek uvjeriti na sebi ,a to je moguće skoro svakodnevno, dokažite na sebi dal gnm ima smisla ili nema , to je najljepši dio cijele priče, a to se može ako se upoznaju najvažnije zakonitosti ove medicine.
Ovo si jako lijepo rekla draga Tina,i ja mislim tako napraviti....:smile_giggle:
- dokazati na sebi dal gnm ima smisla ili nema :thumbs:

Tina 07-12-10 21:28

Citat:

Originally Posted by alison (Post 65529)
Ovo si jako lijepo rekla draga Tina,i ja mislim tako napraviti....:smile_giggle:
- dokazati na sebi dal gnm ima smisla ili nema :thumbs:

A kako drugačije :smile_sun:

Cocco 13-12-10 09:15

Citat:

Originally Posted by Tina (Post 65644)
A kako drugačije :smile_sun:

hihi, tako sam i ja, kad sam se tek upoznala s gnm, bila jako nesigurna da li će primjena te medicine imat učinka i doživjela još jedan biološki konflikt :smile_giggle: al se ispostavilo da se nisam trebala bojat!:applause:
tko god me pita što je to, kakva je to sad alternativa, teško je to ostavit pustoj teoriji. trebaju se uvjerit na vlastitom primjeru. puno ih ne razumije. ili se boje, jer im je nepoznato...

Tina 20-12-10 01:41

Citat:

Originally Posted by Cocco (Post 66297)
hihi, tako sam i ja, kad sam se tek upoznala s gnm, bila jako nesigurna da li će primjena te medicine imat učinka i doživjela još jedan biološki konflikt :smile_giggle: al se ispostavilo da se nisam trebala bojat!:applause:
tko god me pita što je to, kakva je to sad alternativa, teško je to ostavit pustoj teoriji. trebaju se uvjerit na vlastitom primjeru. puno ih ne razumije. ili se boje, jer im je nepoznato...

Cocco dođi na temu Rasprave, iskustva pa nam se pridruži. :applause:

Ne razumije ni moja mama, čak ne vjeruje u to, pa se sirota uvjerila :smile_giggle: . Ozdravila u par dana :applause: . Eto kako i nevjerne tome dobiju svoje.
Da nije mene i te "čudne medicine" :smile_giggle: ,išla bi na hitnu, nebi otišla radti i 100 problema...:hehe:

alison 03-02-11 06:19

Citat:

Originally Posted by Tina (Post 52107)

(SBS - Sinnvollen Biologischen Sonderprogramms der Natur).

Draga Tina, očeš li mi molim te prevesti ovaj iraz na Hr. j. svojim riječima, bez stručnih izraza, :please-490:

Cocco 07-02-11 12:28

Smisleni/svrhoviti biološki program prirode

znam da nisam Tina, al možda pomogne :smile_wink:

alison 07-02-11 14:53

Citat:

Originally Posted by Cocco (Post 70841)
Smisleni/svrhoviti biološki program prirode

znam da nisam Tina, al možda pomogne :smile_wink:

Ma puno ti Hvallllaa..

Ova naša Tina, veli samo ti pitaj kad ti nešto nije jasno, a odgovoriti ću ti kad.........:smile_giggle::smile_giggle::smile_giggle:

Tina 07-02-11 16:15

Citat:

Originally Posted by alison (Post 70851)
Ma puno ti Hvallllaa..

Ova naša Tina, veli samo ti pitaj kad ti nešto nije jasno, a odgovoriti ću ti kad.........:smile_giggle::smile_giggle::smile_giggle:


:smile_giggle::smile_giggle::smile_giggle::sorry::smile_giggle::please-490::sorry: :smile_giggle: ja nekako zaboravila na ovo. je sad zbilja ispada da je tako :smile_blush: ,nemoj tako. Da si me samo bocnula na pm il dok smo već pisali o drugim stvarima, odmah bi ti rekla :smile_sun: :help:. Ne zamjeri, štekam malo zadnje vrijeme skupa s kompom.

Da, specijalni biološki program , Coccić :smile_sun: fala.

Sad se nadam da ću vidjeti post, i da neće i ovaj misteriozno nestat :smile_giggle: s vidika.

alergija 26-05-12 20:33

Ništa nisam razumela, čime se ova medicina bavi, kako i šta leči? Molim vas pojasnite, biću vam zavalna.Nestrpljivo čekam objašnjenja.

Suncokret 29-05-12 11:10

Odgovori se nalaze u svim prethodno brižno i iscrpno napisanim retcima od strane sudionika ovog podforuma.

Zahvalnost 30-01-15 00:08

Predavanje o novoj medicini na jutjubu :smilie_smile:

https://www.youtube.com/watch?v=8F0Z...ature=youtu.be

:smile_sun:

Ljuba00 08-07-17 20:16

Priraslice nakon operacije
 
Tina, u jednom od postova ste naveli da živite GNM, pa se zato obraćam Vama ako biste mi mogli pomoći.
Sin mi je imao operaciju tankog crijeva (ileum), oporavak će biti dugotrajan i postepen. Kako spriječiti potencijalni razvoj priraslica? Operacija je bila nužna zbog rupture crijeva uslijed pada - kako GNM gleda na to? Koja je aktivna faza, kakvi će biti simptomi oporavka? Već ga 2 dana jako boli s lijeve strane kad se diže, kreće, sjedi... u svim naprezanjima tijela. Danas smo bili na pregledu - kks je ok, rendgen ok, kažu bolovi uslijed oporavka. Možda su to simptomi faze zaliječenja?
Hvala Vam

Jesam 19-07-17 15:10

Tina nije aktivna na forumu već godinama pa sumnjam da će vam odgovoriti. Za sve vezano uz GNM najbolje da se obratite izravno dr. Saši Tešiću koji u Zagrebu (Lanište) često organizira tečajeve a prima i pacijente po dogovoru.

Suncokret 09-04-18 16:46

INFO
 
Moj višegodišnji angažman na Forumu dobio je novi oblik u vidu stranice vlastite izrade.

Za one koji se po prvi puta susreću s osnovama Germanske Nove Medicine, kao i za one željne nadogradnje:

https://petbioloskihzakona.wordpress.com

Čitamo se!

Petra Lisjak
:smile_sun:


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 00:55 sati.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0