Alternativa Forum

Alternativa Forum (http://www.alternativa-forum.com/)
-   Sve ostalo (http://www.alternativa-forum.com/sve-ostalo/)
-   -   ŠUMΛNƱVΛ RΣZNΛNCΛ (http://www.alternativa-forum.com/sve-ostalo/11371-um-n-v-r-zon-nc.html)

DeteSvetla6 13-06-19 19:02

ŠUMΛNƱVΛ RΣZNΛNCΛ
 
Šumanove rezonance predstavljaju skup frekvencija koje se nalaze u samom vrhu ekstremno niskih elektromagnetnih frekvencija u Zemljinom elektromagnetnom polju. Šumanove rezonance su globalne elektromagnetne rezonance, pobuđene od strane električnog pražnjenja munja u šupljini koja se nalazi između površine Zemlje i jonosfere.


U normalnom stanju, Šumanove rezonance, predstavljaju stalni talas u delu između površine i jonosfere, sa talasnom dužinom koja je jednaka obimu Zemlje.

Stanje sa najnižom frekvencijom (i najvećom snagom) kod Šumanovih rezonanci nastaje kod frekvencije oko 7,83 Hz, ali ova frekvencija odstupa malo u zavisnosti od više faktora, kao što su smetnje u jonosferi usled sunčevog zračenja, koje ugrožavaju gornju granicu zatvorene oblasti u kom se ove rezonance nalaze. Više rezonance su raspoređene u intervalima od oko 6.5 Hz, i pripisuju se zemljinom sfernom obliku.Posmatranjem Šumanovih rezonanci se prati nivo aktivnosti i pojava munja na globalnom nivou.

Usled povezanosti pojava munja i klime Zemlje, koristile su se i za praćenje globalnih promena u temperaturi i promena u nivou vode u gornjoj troposferi. Nagađa se da se i munje i električna pražnjenja u atmosferi na drugim planetama mogu pratiti i proučavati pomoću praćenja Šumanovih rezonanci. Šumanove rezonance su se koristile i za proučavanje niže jonosfere Zemlje i predložene su kao jedan od načina za proučavanje niže jonosfere nebeskih tela.U sklopu ruskog svemirskog programa, monitori su otkrili nagli skok po pitanju Zemljine frekvencije, ali je iznenađujući razlog zašto?
Drevni Indijanski Rišiji su frekvenciju od 7.83 Hz nazivali OM. Takođe se dešava da je u ritmu prirodnog otkucaja srca majke Zemlje poznatog kao „Šumanova rezonanca.”:smile_giggle:
Šumanove rezonance su globalne elektromagnetne rezonance, pobuđene od strane električnog pražnjenja munja u šupljini koja se nalazi između površine Zemlje i jonosfere.
Dugi niz godina ova rezonantna frekvencija je iznosila oko 7,83 Hz sa neznatnim varijacijama. Juna 2014. godine se promenila.


Monitori u sklopu ruskog svemirskog programa za posmatranje pokazali su nagli porast u aktivnosti oko 8.5 Hz.

Inače dana 13.06.2019. famozna frekva je 65 Hz:smile_bigsmile::smile_crying:


https://www.disclosurenews.it/en/sch...-today-update/

Od tada, oni su beležili dane kada se Šumanova rezonanca ubrzavala brzinom 16.5Hz.
U početku su mislili da je njihova oprema u kvaru, ali su kasnije saznali da su podaci zapravo tačni. Svi su se pitali, šta je izazvalo tu iznenadno povećavajuću aktivnost?


Da li se Zemljina frekvencija povećava? Pošto se za Šumanovu rezonancu kaže da je „u skladu” sa alfa i teta stanjem ljudskog mozga, ovo ubrzanje može biti upravo razlog zašto često osećamo da je vreme ubrzano i da se događaji i promene u našem životu brže odvijaju.:smile_wink:


Ove rezonance u nastajanju su prirodno povezane sa aktivnostima ljudskog mozga. Dakle, to znači, da se menjamo. Postavlja se pitanje šta te ubrzane frekvencije mogu da nam kažu o ljudskoj evoluciji. Frekvencija od 7.83 Hz je prelaz između teta i alfa stanja.


Opušteno, dremajuće stanje očekuje promenu. Frekvencija u rasponu od 8.5 do 16.5 Hz pomera stanje iz teta opsega u alfa stanje sa bržim beta frekvencijama koje počinju da se pojavljuju.
(Ovo je u korelaciji sa procesom buđenja). Šumanova rezonanca ima nagle vrhove u opsegu od 12 – 16.5 Hz.
Frekvencija u opsegu 12-15 Hz se naziva senzomotornim ritmom (SMR).


Kako vam deluje ovaj "eksperiment"=dan, sa frekvom od 65Hz?

Zadnji 15-06-19 14:41
Meni osobno jedan od boljih videa na tu temu.

DeteSvetla6 17-06-19 07:20

..elem..
 
...imamo i ovakve mentalne priče o š.r.


Dokazive metafizičke činjenice: a) da živimo u (metafizičkom) Karantinu-Paklu-Zatvoru; b) da, saobrazno tipu samog tog ambijenta, njime moraju da vladaju neka nama transcendentna bića zlotvorsko-parazitskog karaktera.

Ko se probudi za ove metafizičke činjenice: a) ili pada u beznađe (videli smo ranije ilustracije pisaca, filozofa i metafizičara koji su celog života ostajali zaglavljeni u tom beznađu), jer opravdano gubi veru u nekakvu višu pravdu, u viši smisao, u više mudro uređenje svega postojećeg; b) ili mu se javlja nemoguća ideja, te iz nje proistekla nemoguća delovanja na oslobađanju (ideja o oslobađanju od prostih životnih stega i zarobljeničkih aranžmana u kojima je, ne o odlasku na neku drugu planetu, u drugu dimenziju).

Povišavanje vibracija planete „LUDAČKI“ usložnjava celu ovu sliku, odnosno, našu poziciju na toj slici.

Posle mnogo godina stabilnih vibracija na 7,83, juna 2014. ruski sistem za osmatranje svemira je zabeležio skok Šumanove rezonance na 8.5 Hz. Ovo ubrzavanje se nastavlja sve do danas, sa rekordom postignutim 1. januara 2017. godine, kada je frekvenca dostigla 36 Hz. Da li se frekvenca Zemljine vibracije povećava i ako je tako, zašto? Posebno je zanimljivo kakav je efekat na ljudski mozak, ako znamo da su alfa talasi ljudskog mozga sinhronizovani na ŠR. Alfa talasi – talasi relaksacije. Frekvence koje su sada prisutne su više u opsegu beta talasa (talasi budnosti).http://banenestorovic.blogspot.com/2...magentnog.html

Ovo je jedan od citata sa najsažetijim pregledom. Možemo naći šira objašnjenja, čisto naučnog karaktera (u onom delu naučnih otkrića koji pripadaju fondu korisnog i prihvatljivog): o tome u kojoj meri su i naše ćelije, dakle – celo telo, i um saobraženi „STARIM“, ko zna kadašnjim fekvencijama od 7,8 Hz.

Da bismo imali malčice opipljivije orijetire, poslušajmo, pa uporedimo, zvuke na frekvenciji od 7,8 Hz (prvi snimak), i zvuke na 36 Hz (drugi snimak). Ko se usudi da posluša i uporedi, neka svaki snimak posluša bar nekoliko minuta, da bi stekao prave utiske.ŠTA OVO PRETHODNO REČENO ZNAČI?!

ZNAČI (najverovatnije, jer u ovome niko na Zemlji ne može da bude 100% siguran) DA EKSTREMNO TEŠKA DEŠAVANJA I NAPREZANJA POSLEDNJIH GODINA – PRIMARNO POTIČU OD TOGA ŠTO SMO SA POVIŠENIM VIBRACIJAMA PLANETE „IZBAČENI IZ KOLOSEKA“. Uz spregu povišenih vibracija sa pojačavanjem Entropije.

Simptomatično: ova jača „izbačenost iz koloseka“ baš i kreće sa vremenom u kojem je dramatičnije povišavanje vibracija konstatovano!

Što bi značilo:

1) Da ceo ovaj često neopisivo težak proces kojem smo izloženi, koji je u nama pokrenut, dramatično uočljivo poslednjih 30-ak godina, najdramatičnije uočljivo poslednjih nekoliko godina – primarno potiče od povišavanja vibracija planete, a ne od nekog posebnijeg delovanja nekih Zlotvora koji upravljaju planetom.

2) Tačnije, možda i sami Zlotvori baš pojačanije, nervoznije, kao da im je „pred glavu“, deluju. Kako oni, parazitskog opredeljenja, ne mogu biti bića viših vibracija – moguće da će ih izdržavati neko vreme, i izdržavati ih do određene granice, a onda – „gudbaj, Čarli!“. Možda su se oni već i sklonili „na neko sigurnije mesto“, jer možda ni ove dosadašnje vibracije nisu mogli da podnesu. Mada, enormnom pojačavanju muka i haosa tipujem („kvota 1:6) da su još tu, ali ne još zadugo. Ako i nisu tu: mi i dalje, podjednako isto kao i da jesu tu, muke mučimo sa njihovim programima KOJE ŽIVIMO, programima tela po kojima funkcionišemo, životnim programima u kojima smo, osobito preko ljudi kojima smo okruženi, i dalje teški zarobljenici.

2) Što bi u naše doba značilo da su muke koje mučimo – DOBRE MUKE, korisne muke, jer znače naše preobražavanje. Tačnije – POTENCIJALNO znače. Ukoliko se neko ne uskladi sa šireplanetarnim dešavanjima – naravno da… ne samo da mu nema preobražaja, nego mu ima nešto neželjeno. Dakle, sledi naše CELOKUPNO, tela i uma, svesti – SAOBRAŽAVANJE, usklađivanje sa povišenim vibracijama. Zamislimo neopisivo težak proces saobražavanja funkcionisanja naših ćelija i celog organizma potpuno novim frekvencijama! Prelaz iz možda milenijumske „usidrenosti“ u nižim vibracijama – u višekratno povišene vibracije!

3) I tek ta sprega (Zlotvorska iskrivljenja + povišavanje vibracija + Entropija) nam stvara muke na n-ti stepen! Jer smo prisiljeni da funkcionišemo po tim njihovim programima ili iskrivljenima. Da funkcionišemo u okviru njhovih zarobljeničko-eksploatatorskih aranžmana. PRINUĐENI DA TROŠIMO ENERGIJU NA IZNUĐENOSTI I NA GLUPOSTI. Sve to uz delovanje ova dva šireplanetarna preobražajna momenta (vibracije + Entropija). Usklađivanje sa povišenim vibracijama planete bi se neopisivo teško podnosilo I UZ PUNU SLOBODU, tj. i uz normalan i human zemaljski ambijent. A tek u zarobljeničko-eksploatatorskom ambijentu: podnose se JEZIVO teško, odnosno, ne podnose se nikako.

4) A bogovi Zlotvori-Paraziti?! Njih bih da pomerimo u drugi plan! AKO SE SLAŽETE?! Jer oni u svemu onome jesu sekundarni! Delovali na nas ili ne delovali, sada nam je svejedno. Fokus treba da nam je na PREOBRAŽAJNIM MUKAMA, na tome kako njih podneti, uskladiti se sa njima.Vibracije će se svakako povišavati do neke granice, a onda će se, pretpostavljamo, zaustaviti. Pretpostavljamo ono što je logično, pa valjda neće rasti u nedogled! Pa nam predstoji stabilizovanje u novim vibracijama!

5) U konkretno-praktičnom smislu: SADA NAM JE PRIORITET pronalaženje životnog ritma ili organizacije dnevnih aktivnosti preko kojih ćemo biti što bliže Ravnoteži, što takođe znači, već je naglašavano – izbor prioritetnih aktivnosti u delu u kojem to zavisi od našeg izbora. To je krucijalni, fundamentalni orijentir u nastojanjima da izdržimo TEKUĆI PREOBRAŽAJNI PROCES!

6) Ovde se može povezati prethodno rečeno sa onim što je ranije rečeno: ZATO je formula Ravnoteže sada komplikovanija i komplikovanije je primenjivati u datim zarobljeničkim uslovima! Otuda i paradoks koji možda mnogi, okrenuti ovim pitanjima, već slute: i rast u sposobnosti shvatanja svih ovih „stvari“, uopšte, bilo čega, i mnogo, mnogo lakše, brže zapadanje u neravnotežu, u misaoni i psihološki grč.

7) Ispada da nisam slučajno spomenuo ritam 30′ + 30′, naravno, u slučajevima kada sami možemo da NEKAKO upravljamo organizacijom aktivnosti. I naravno, nakon inicijalnog stabilizovanja uz nešto više opuštanja nakon prinudnih dužih angažovanja. OVO JE FORMULA VIŠE FREKVENCIJE RITMA RAVNOTEŽE! Znamo da visina vibracija (jačina frekvencija, kako god da to imenujemo i objašnjavamo), između ostalog, zavisi i od amplitude, od otklona tela od nulte tačke. Što je otklon manji, a telo zategnutije – vibracije su više. Mi smo ovim pobuđenostima „zategnuti“… gde ćete više?! Usklađivanje amplituda u ritmu angažovanja i opuštanja, LOGIČNO, znači: kraće „amplitude“ (dužina seanse) angažovanja i kraće „amplitude“ opuštanja. Što smo udaljeniji od ovih frekvencija AKTUELNOG ritma Ravnoteže, to ćemo lakše da „pucamo po šavovima“. Što se više budemo usklađivali sa njima (nemoguća misija) – to ćemo se prijatnije, lepše, blaženije osećati.

8) VIŠE VIBRACIJE ZNAČE VIŠI VID POSTOJANJA I FUNKCIONISANJA! Sve dublje naše usklađivanje sa povišenim vibracijama samo po sebi ZNAČI I AKTIVIRANJE, TAČNIJE – OSLOBAĐANJE NAŠIH IZVORNIH, A ZATURENIH I „SKRESANIH“ NAM MOĆI. Primarno – moći uma. A onda, kada nam se te moći aktiviraju – oslobađanje će biti šala, imaćemo neopsivu lakoću menjanja zarobljeničkih uslova u kojima smo. Odnosno, možda ceo ovaj sveprožimajući preobražajni proces sam po sebi znači i OTPADANJE, rastakanje svih zarobljeničko-eksploatatorskih aranžmana.

https://kuthumimanu.wordpress.com/ta...ova-rezonanca/

DeteSvetla6 19-06-19 10:22

.
 
https://i.imgur.com/QLKexX8.jpg
Čini mi se da je u martu 2019 bila 150 Hz.


Vremenska Zona je GMT +1. Trenutno je 09:57 sati.

Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.3.0