Kriya Yoga

Collapse
X
 
 • Vrijeme
 • Show
Clear All
new posts
Advertisement
 • -Sač-
  Guru
  • Apr 2010
  • 668

  Kriya Yoga

  Kriya yoga je jedna jako stara tehnika meditacije koja se bazira na koncentraciji i disanju. Dolazi još iz vedskog vremena kada su ljudi - oslobođeni svih dogmatskih religioznih sustava i fanatičnih ideja - vježbali ovu tehniku, koja za cilj ima brzu evoluciju čovječanstva. Kontroliranim disanjem umiruje se nemirni um i u kratkom vremenu se postiže nutarnji mir. To je duhovni put koji isključuje religioznu dogmu, slijepo vjerovanje i sujevjerje. Redovitim vježbanjem te tehnike istovremeno se razvijaju tijelo, um, intelekt i duša.

  Ona je esencija i sinteza svih yoga tehnika koje se poučavane u svijetu. Spominje se u Patanjalievim Yogasutrama. Vremenom je ta tehnika zanemarena i skoro potpuno nestala, sve dok ju sredinom 19. stoljeća ponovno nije otkrio i svijetu prenio besmrtni Babaji Maharaj, a s ciljem duhovnog uzdizanja ljudske rase.

  Kriya yoga je čudesna tehnika koja je vrlo jednostavna i lako se prakticira, a brzo pokazuje rezultate.
  This is an age of action.
  Show the world ideal actions.
  Service to humanity is service to and worship of god.
 • -Sač-
  Guru
  • Apr 2010
  • 668

  #2
  Objašnjenje pojma 'kriya yoga'

  Kriya yoga je pojam iz sanskrita i sastoji se od dvije riječi: kriya i yoga.

  Yoga označava jedinstvo individualne duše s univerzalnom dušom, odn. jedinstvo čovjeka i Boga. Opće značenje riječi yoga je jedinstvo, sjedinjenje. U metaforičkom smislu označava spoznaju da su Sebstvo i Brahman jedno te isto. Cilj yoge je spoznaja sveprožimajuće Božje egzistencije.

  Riječ kriya sastoji se od dva sloga, kri i ya. Kri znači izvršavati svoj posao u svakodnevnom životu; ya znači stalno usmjeravati pažnju na nevidljivog Boga koji je prisutan u nama i koji upravlja našim radom i aktivnošću i izvršava ih kroz nas.
  This is an age of action.
  Show the world ideal actions.
  Service to humanity is service to and worship of god.

  Comment

  • -Sač-
   Guru
   • Apr 2010
   • 668

   #3
   Kri predstavlja pet elemenata (zemlju, vodu, vatru, zrak, prostor, tj. vakum), odn. pet prvih čakri (5 osnovnih djelatnosti čovjeka: zarađivanje, partnerstvo i seks, uzimanje hrane i pića, emocionalni život i intelekt, filozofiju, religiju).

   Kriya yoga dovodi do usklađenosti svih tih elemenata, što ima za rezultat realizaciju i ostvarenje. U Bibliji piše da 'Bog stvori čovjeka od praha i udahnu mu život'. Prah predstavlja pet elemenata, a život je duša. Ya predstavlja dušu i duh.

   Prema tome kriya znači sjedinjenje duše i tijela. Živjeti svakodnevni život onako kako to određuje mozak, a istovremeno promatrati nevidljivog Boga, koji pokreće mozak na aktivnost. Bez tog nevidljivog bitka mozak ne može funkcionirati. Mrtav čovjek ne može misliti, budući da je nevidljiva duša odsutna. Stoga je neophodno stalno se prisjećati da svaka misao dolazi iz unutarnjeg nevidljivog Sebstva. Kada čovjek spozna da je Sebstvo koje je u nama jedina aktivna instanca i da je sam Bog onaj koji djeluje u tijelu, tada se postiže samorealizacija.
   This is an age of action.
   Show the world ideal actions.
   Service to humanity is service to and worship of god.

   Comment

   • -Sač-
    Guru
    • Apr 2010
    • 668

    #4
    Ja radim Sudarshan Kriya Yogu koju je na svijetlo dana iznio "Sri Sri Ravi Shankar" nakon deset dana tišine i meditacije..

    Evi predivan video koji opisuje nastanak Sudarshan Kriy-e    Pa ću se osvrnuti na nju..

    SUDARSHAN KRIYA je jedinstvena tehnika disanja koja vrlo djelotvorno uklanja stres, napetosti i nagomilani umor te pomaže da se lakše nosimo s izazovima užurbanog suvremenog načina života.

    U Sudarshan kriyi koriste se posebni ritmovi disanja za obnovu ravnoteže u životu istodobno preplavljujući sve stanice tijela kisikom i energijom. Oživljavamo sve naše razine postojanja: tijelo, um (misli i emocije), intelekt, ego i memoriju. Polaznici tečaja potvrđuju da redovitim prakticiranjem (15-20 min dnevno) dolazi do golemog porasta fizičke i mentalne energije kao i do bitno boljih međuljudskih odnosa. Redovito provođenje ovih vježbi pomaže nam da živimo sretno i zadovoljno, sačuvamo zdravlje, otpustimo emocionalne povrede, smanjimo neprekidni tijek misli, budemo veoma učinkoviti i koncentrirani u svim aktivnostima koje radimo.

    Tehnika Sudarshan kriya uči se kroz 6-dnevne radionice tečaja Umijeća življenja (Art of Living Foudation, Međunarodne udruge za ljudske vrijednosti), nakon kojeg se može tjedno prakticirati u grupi (Velika Sudarshan kriya) ili kroz kućni program (Mala Sudarshan kriya).
    Tehnika Sudarshan kriya nije javno dostupna izvan tih radionica i uči se s educiranim i certificiranim učiteljem, jer je kontraindicirana za određene psihičke i fizičke zdravstvene uvjete.
    Sudarshan na sanskrtu znači "jasna vizija" i kriya znači "prošišćavajuća akcija".

    Učinci Sudarshan kriye na zdravlje proučavani su na raznim studijima, kako u zdrave populacije tako i populacije s psihopatologije. Istraživanja pokazuju da Sudarshan Kriya smanjuje depresiju, anksioznost i stres, jača imunološki sustav te povećava blagostanje, optimizam, i mentalni fokus. Nedavna studija sugerira da Sudarshan Kriya pomaže smanjiti simptome posttraumatskog stresnog poremećaja.
    This is an age of action.
    Show the world ideal actions.
    Service to humanity is service to and worship of god.

    Comment

    • -Sač-
     Guru
     • Apr 2010
     • 668

     #5
     Znanost o dahu


     Znanstvena is­traži­vanja Ut­jecaj sveobuh­vatnog pro­grama Udruge Umi­jeće živl­jenja na psi­hološku i fiziološku do­brobit po­jed­inca
     Uvod

     (↑)
     Cilj ovog pilot is­traži­vanja bio je is­tražiti ut­jecaj sveobuh­vatnog pro­grama Udruge Umi­jeće živl­jenja na psi­hološku i fiziološku do­brobit ispi­tanika na po­dručju Re­pub­like Hrvatske. Također, jedan od cil­jeva je bio i odrediti set param­etara koji se značajno mi­jen­jaju, kako bi se oni i dalje pratili u nekim drugim, budućim is­traži­van­jima.
     Me­tode

     (↑)
     Psi­hološka do­brobit ispi­tanika praćena je nizom param­etara: općenito zdravstveno stanje, zado­voljstvo živ­otom, kvaliteta života, samopošto­vanje, emo­cionalno stanje (10 poz­i­tivnih­stanja/poz­i­tivni afekt - zain­tere­siran, uzbuđen, snažan, en­tuz­i­jastičan, ponosan, budan, in­spiriran, određen, brižan, ak­tivan i 10 neg­a­tivnih stanja/neg­a­tivni afekt - uzne­miren, uzrujan, kriv, preplašen, os­jetljiv, raz­dražljiv, pos­ramljen, ner­vozan, raz­dražljiv, strašljiv, pre­strašen), tjeskoba i neu­roti­cizam, putem niza va­lidi­ranih upit­nika.

     Parametri ko­jima su praćene prom­jene u fiziologiji ko­ris­nika pro­grama su:


     a.) Kr­vožilni i au­tonomni sustav:

     • Sis­tolički i di­jas­tolički krvni pri­tisak
     • Puls
     • Ka­pacitet pluća     b.) Krvne pre­trage:

     • Metabolički status – glukoza, trigliceridi, HDL, LDL, ukup­nikoles­terol
     • Anti-ok­sida­tivni status – su­per­oksid­biz­mu­taza, glu­ta­tion per­oksi­daza.
     • Status stresa – ko­r­tizol, laktat, lim­fociti.


     Dosadašnja is­traži­van­jasu pokazala da dolazi do znača­jnog po­rasta kon­cen­tracije ko­r­ti­zola, lak­tatai lim­focita u krvi u stan­jima kro­ničnog stresa. Psi­hološki testovi i fiziološka mjerenja prove­dena su prije (t1) i nakon ra­dionice (t2), te 3 mjeseca (t3) nakon početka is­traži­vanja.

     Sveobuh­vatni pro­gram Udruge Umi­jeće živl­jenja sas­tojao se od početne 6-dnevne ra­dionice koja je uključi­vala fiz­ičke joga vježbe, niz vrlo efikasnih i jedin­stvenih tehnika dis­anja, tehnika re­lak­sacije, me­toda za snalaženje u stresnim si­tuaci­jama, grupnih procesa i tim­skog rada.

     Nakon ra­dionice,su­dionici su imali mogućnost dnevno vjež­bati kućni pro­gram, a tjedno za­jed­nički grupni pro­gram. Su­dionici su također vodili ev­i­den­ciju o re­dovi­tosti provođenja kućnog i grupnog pro­grama. Pri analizi rezul­tata korišten je SPSS statis­tički paket.


     Za­ključak

     (↑)

     Rezul­tati is­traži­vanja pokazuju značajan ut­jecaj pro­grama AOL-a na psi­hološku do­brobit ispi­tanika, naročito neposredno nakon ra­dionice.Prom­jene psi­holoških pokaza­telja sman­juju se s vre­menom i ukazuju na potrebu re­dovi­togv ježbanja nakon završetka ra­dionice da bi se održale sve ili većina do­bro­biti stečene ti­jekom tra­janja ra­dionice.

     Parametri mjereni u svrhu praćenja ut­je­caja pro­grama AOL-a na fiziološku do­brobit ispi­tanika pokazuju manje efekte, koji su do­datno za­s­jen­jeni ras­apom vri­jed­nosti za većinu bioloških param­etara. Za ra­z­liku od psi­holoških var­i­jabli koje se na­jz­nača­jnije mi­jen­jaju ti­jekom i neposredno nakon ra­dionice, fiziološki parametri pokazuju sporiji trend prom­jene, pa su znača­jnije prom­jene izm­jerene tek u trećem mjesecu nakon završetka ra­dionice.

     Značajne prom­jene su izm­jerene na spirometri­jskim parametrima (FEF50, PEF), što ukazuje na poboljšanu funkciju pluća. Međutim, za pouz­dano određi­vanje ut­je­caja pro­grama AOL-a na ostale pro­ma­trane fiziološke parametre potreban je i veći broj ispi­tanika, čime bi se povećala statis­tička snaga same studije. Izm­jeren trend pada ukupnog i LDL koles­terola, te di­jas­toličkog tlakat reba uzeti s oprezom zbog fluk­tuacije rezul­tata unutar kon­trolne skupine, uzroko­vanih vjero­jatno nizom neo­visnih čim­benika, kao što je prom­jena godišnjih doba, pa time i prom­jena prehrane i sl.
     This is an age of action.
     Show the world ideal actions.
     Service to humanity is service to and worship of god.

     Comment

     • Ash
      Guru
      • Dec 2009
      • 990

      #6
      Kriya yoga je u svakom slučaju jedna drevna metoda koja nas otvara ka višim razinama svijesti i pomaže nam da postignemo unutrašnji mir.

      Comment

      • TIBETANKA
       New member
       • Jun 2009
       • 75

       #7
       Zašto je kriya joga tako tajanstvena i nepoznata? Zašto se nemože naučiti nikako osim lično i iniciranjem? Da li jeopasna ,pošto sam i to negdje pročitala??

       Comment

       • Diana
        <3
        • Oct 2009
        • 7086

        #8
        Znam jedino da kundalini yoga moze biti opasna ako se izvodi krivo ...
        Jel mozes naci tekst o opasnostima kriyi? Bilo bi mi korisno :)
        :)

        Comment

        • Bamakhepa
         skeptik
         • Feb 2013
         • 2088

         #9
         Originally posted by TIBETANKA
         Zašto je kriya joga tako tajanstvena i nepoznata? Zašto se nemože naučiti nikako osim lično i iniciranjem? Da li jeopasna ,pošto sam i to negdje pročitala??
         Djelom ima odredjene opasnosti, djelom se mistificira i ima ju puno vise i u puno vise tradicija nego sto ijedna od njih to voli priznati. Vecina tih krija nema nista posebno sto vec ne postoji u hata jogi vec se radi o sekcenicioniranju, odnosno povezivanju odredjenih pranayami, bandhi i pokreta/asana.

         Sve su tehnike nekada bile jako tajne i misticne. I danas ces recimo tesko nauciti tibetanske hatha vjezbe (samo jedna tradicija ih je ucinila javno dostupnim) posto su cvrsto povezane sa religijskim sadrzajima i drugim tradicijskim praksama. Slicno kao sto te neki krscanski monah cesto nece uciti krscanskoj kontemplaciji van religijskog konteksta i ako nisi prihvatio cjelokupnu tradiciju. U indiji se pred stotinjak godina pocelo vise otvarati i pocelo prilagodjavati koristenju za "civile", zdravstvene potrebe i slicno. Neke tradicionalne stvari su ipak ostale manje poznate, a neke su i namjerno izbacene jer i nisu najbolje za takve potrebe, tu ulazimo u onu pricu o opasnostima. Namjera hata joge kao tantricke prakse je u osnovi budjenje kundalinija, a to moze biti malo dramaticno i stoga problematicno kada ne zivimo u specificnim uvjetima.
         Učenje bez razmišljanja je uzaludno, razmišljanje bez učenje je opasno. - Kineska

         Comment

         • vedera
          Alternativa addict
          • Jul 2011
          • 447

          #10
          Kriya yoga je opasna samo onima koji nece moci izaci na kraj sami sa sobom,koji neshvacaju da se povecanim dotokom otvaraju njihove blokade i sve ono sto je spremljeno pod "tepih".
          Ozbiljan tragac zna da je jedini izazov suocavanje.

          Comment

          • Ametist
           Alternativa addict
           • Aug 2013
           • 100

           #11
           Ima li tko pouzdanog iskustva s ovim Centrom?
           Mene bi zanimalo ući u yogu, no očekujem učitelja i nekog tko bi me mogao savjetovati i uputiti kada se stvari zavitlaju, a kod mene se stvari zavitlavaju odmah.
           Znam da nisam u Indiji i pitanje je ima li tamo takvih ljudi, no pomalo mi je naporno slušati "nemoj sama raditi, može biti opasno". Zadnji put sam tu rečenicu čula danas kod homeopata. Ok, ali želim da mi netko pokaže onda.
           Kome da se obratim?

           Nemam veze ni sa kakvim organizacijama pa ne znam koja je kakva, samo znam da mi se ne sviđa kada vidim "postanite na lagani način lider".

           Comment

           • Ametist
            Alternativa addict
            • Aug 2013
            • 100

            #12
            Ako postoji neko tajno yoga društvo o kojem se ništa ne smije znati jer čuva drevna vedska znanja, slobodno mi javite u inbox

            Comment

            • Bamakhepa
             skeptik
             • Feb 2013
             • 2088

             #13
             Yogicko drustvo bi prije cuvalo drrevna tantricka nego vedska znanja :D

             Ma idi bolje plivat :rofl: :D
             Učenje bez razmišljanja je uzaludno, razmišljanje bez učenje je opasno. - Kineska

             Comment

             • Ametist
              Alternativa addict
              • Aug 2013
              • 100

              #14
              Psst, nemoj me navoditi na dobar, ali nedovoljno dobar put Osim toga, vidiš da ove godine nije otvorena sezona za plivanje.
              Tantra i mantra zvuče također privlačno

              Comment

              • Bamakhepa
               skeptik
               • Feb 2013
               • 2088

               #15
               Plivanje je najbolji put. Najbolja joga, najbolja terapija i najbrzi put do prosvjetljenja :mudri: :D

               Bar mi tako stari tvrdi kad se kupa i usred zime :rofl:
               Učenje bez razmišljanja je uzaludno, razmišljanje bez učenje je opasno. - Kineska

               Comment

               Latest Topics

               Collapse

               • lozinka
                Svrab
                by lozinka
                Pozdrav, imam 27 godina.
                Godinama se patim sa svrabom, isao sam kod dermatologa, davala mi je neke gelove, malo pomogne ali ne puno. Vadio sam krv...
                12-04-24, 09:08
               • nensav
                Šta je hromoterapija
                by nensav
                malo poznata metoda lečenje bojama                Ceo...
                21-03-24, 08:52
               Working...
               😀
               😂
               🥰
               😘
               🤢
               😎
               😞
               😡
               👍
               👎